Ruszyła rekrutacja do projektu „Nowa Droga”

Projekt „Nowa droga” realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci Projektu będą mogli otrzymać dotacje w wysokości 44 000,00 zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Są to dotacje w kwocie max. 23 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości 1750 zł / m-c.

Rekrutacja trwa w okresie 27.09.2016 – 14.10.2016 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY

Obszarem działania jest teren województwa podkarpackiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30 czerwca 2018r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w linku

http://www.nowadroga.rze.pl/aktualnosci.html

„Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, realizuje projekt pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, dotyczący wsparcia z funduszy europejskich dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Celem projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 74 bierne zawodowo oraz bezrobotne kobiety w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na obszarze woj. podkarpackiego.

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do dnia 28 września 2016 r.     Czytaj dalej „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Podkarpacie dla biznesu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Podkarpacie dla biznesu”, zorganizowana przez ZUS – Oddział w Rzeszowie.

Odbędzie się ona w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów – al. Powstańców Warszawy 12, bud. V, a będzie dotyczyła m. in. zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych.   Czytaj dalej Podkarpacie dla biznesu

Projekty wspierające przedsiębiorczych z terenu powiatu niżańskiego

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości informuje o realizacji projektów:

1. „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” Plakat

2. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” Plakat

Rekrutacja uczestników do obu projektów trwa w terminie od 5 do 16 września 2016r.

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Infrastruktura B+R

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 września 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 29 grudnia 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/915-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-b-r