Nabór w ramach działania: Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu. (DOC 365,5 KB).
Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3

Nabór w ramach działania: Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Prace B+R

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 28 lutego 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorstwa tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1081-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-prace-b-r

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ: Prace B+R

12 grudnia 2016 r. (wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (ul. Towarnickiego 3a) odbędzie się szkolenie adresowane jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ: Prace B+R.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1046-szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-osi-priorytetowej-i-dzialania-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-i-ich-wdrozenia-typ-prace-b-r

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

8 grudnia 2016 r. (czwartek) Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4, Sala audytoryjna, II piętro) odbędzie się szkolenie, którego celem jest przygotowanie potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do aplikowania o środki w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Szkolenie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1047-szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-osi-priorytetowej-i-dzialania-1-4-wsparcie-msp-poddzialania-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

Szkolenie dla beneficjentów osi I. RPO w zakresie rozliczania projektów w systemie SL2014

30 listopada 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Ł. Cieplińskiego 4 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy ich rozliczaniu z wykorzystaniem systemu SL2014.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie państwo pod linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/1040-szkolenie-dla-beneficjentow-osi-i-rpo-w-zakresie-rozliczania-projektow-w-systemie-sl2014

Projekt pt. „KOBIECY PULS BIZNESU”

Projekt pt. „KOBIECY PULS BIZNESU”, skierowany jest do kobiet, które:

– ukończyły 30 lat,

– zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego,

– zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie woj. podkarpackiego,

– są bezrobotne lub bierne zawodowo.

W ramach tego projektu istnieje możliwość  skorzystania z bezpłatnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 39.700 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy,  Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Informacje o projekcie

kobiecypuls