Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości – nabór wniosków i spotkanie informacyjne

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

  1. wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  3. usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).

Termin, od którego można składać wnioski – 30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 07.10.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2020 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2329-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-nabor-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-023-19

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Adama Naruszewicza 11 w Rzeszowie, o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie na adres mjarembski@wup-rzeszow.pl w terminie do 6 września 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/szkolenia-i-konferencje/2331-szkolenie-informacyjne-dotyczace-dzialania-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci